aerial view of fields and plots near Venice city

Kumluca Lihkab Okdem Harita

Mülkiyet sınırlarının aplikasyonu, mülkiyete ilişkin yer gösterme ve bu işlemlere ilişkin kroki düzenleme işlemlerinin lisanslı harita ve kadastro mühendislik büroları tarafından yapılması yasal zorunluluktur.

Büromuz, Antalya İl sınırları içerisinde; Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu Hizmetleri kapsamında; Aplikasyon, Cins Değişikliği, Birleştirme (Tevhit), İrtifak Hakkı Tesisi ve Terkini, Parselin veya Bağımsız Bölümün Yerinde Göstermesi, Hatalı Bağımsız Bölüm veya Blok Numaralarının Düzeltilmesi, Kadastral Yol Sınırlarının Belirlenmesi işlemleri, Serbest Harita Kadastro Mühendislik Hizmetleri kapsamında; Yapı Aplikasyon Projesi için Etüt Proje Yapımı ve Uygulaması, İfraz (Ayırma), Temel Vize İşlemleri, Röperli Kroki, Vaziyet Planı, Zemin Tespit Tutanağı (İmar Barışı), Plankote -Ölçümleri, Kübaj Hesapları, Subasman Kontrolü, Tarım Dışı Kullanım Görüş Dosyaları Hazırlama, Hazine Tescil Dosyaları Hazırlanması işlemleri için hizmet vermektedir.

TÜM

HİZMETLERİMİZ

LİHKAB, Lisanslı Harita Kadastro Bürosu‘nun kısaltmasıdır. Lisanslı Harita Mühendisleri’nin kamu adına iş yaptığı özel bürolardır

Aplikasyon

Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu planındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesi işlemi olup, bu işlem neticesinde düzenlenen kroki “Aplikasyon Krokisi” olarak tanımlanmıştır.

YOLA TERK, YOLDAN İHDAS, AYIRMA

Taşınmaz malların hissedarlar arasında birden fazla parçaya bölünmesi, ya da parseller arasındaki sınırların düzeltilmesi işlemleri, plansız alanlarda aynı maddeye dayanarak yapılan uygulamalardır.

BAĞIMSIZ BÖLÜM YER GÖSTERME

İlgilisi tarafından yeri tespit edilemeyen bağımsız bölümün yerinin ilgilisine zeminde gösterilmesi ve bilinen noktalara göre bunun krokisinin oluşturulması işlemidir.

HATALI BLOK DÜZELTMESİ

Hatalı Blok veya Bağımsız Bölüm Numara Düzeltme işlemi, bir şekilde tapu planındaki numarası hatalı yazılan daire, ofis, dükkan gibi bölümlerin hatalı numaralarının düzeltilmesidir.

İRTİFAK HAKKI TESİSİ

Parsele kurulacak arzi irtifak hakkı nın oluşturulması işlemidir. Bir parselin Diğer parsel üzerindeki hak ve alacak yükümlülüklerini kurulması olarak da tarif edebiliriz.

PARSELASYON

İmar planları içerisindeki bir veya daha fazla arsa ve arazilerin, imar planları ile belirlenen kullanım şekillerine göre, yapı yapmaya uygun arsalar üretilmesi işlemi parselasyon olarak adlandırılmaktadır.

KUMLUCA LİHKAB

PROJELERİMİZ

LİHKAB, Lisanslı Harita Kadastro Bürosu‘nun kısaltmasıdır. Lisanslı Harita Mühendisleri’nin kamu adına iş yaptığı özel bürolardır

KUMLUCA LİHKAB - KUMLUCA LİHKAB - KUMLUCA LİHKAB - KUMLUCA LİHKAB - KUMLUCA LİHKAB- KUMLUCA LİHKAB - KUMLUCA LİHKAB

OKDEM HARİTACILIK - OKDEM HARİTACILIK - OKDEM HARİTACILIK - OKDEM HARİTACILIK - OKDEM HARİTACILIK - OKDEM HARİTACILIK

Kumluca Lihkab

Mülkiyet sınırlarının aplikasyonu, mülkiyete ilişkin yer gösterme ve bu işlemlere ilişkin kroki düzenleme işlemlerinin lisanslı harita ve kadastro mühendislik büroları tarafından yapılması yasal zorunluluktur.